Sviatosť manželstva

Manželské ohlášky

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.

2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.

3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

V našej arcidiecéze Košice:

– povinnosť ohlášok je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine;

– dišpenzovať od ohlášok z vážneho a oprávneného dôvodu môže farár/farský administrátor.

Snúbencov treba informovať o význame ohlášok pred uzavretím manželstva – manželstvo je nie len ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

V našej farnosti Plavnica:

Na základe rozhodnutia KBS ohlášky v Plavnici budú oznamované počas troch nedelí pred sobášom v rámci farských oznamov.

 

Sobášny obrad