Združenie Zázračnej medaily

         

Združenie zázračnej medaily je medzinárodné verejné Združenie veriacich, ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote. Každý člen sa podľa svojho životného stavu  snaží rozvíjať život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830.

 

Združenie bolo schválené a uznané pre celú Cirkev s vlastnými cieľmi a Štatútmi pápežom Piom X., 8. júla 1909.Jeho vedenie bolo zverené generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Je vetvou vincentskej rodiny. Pôsobí v 30 krajinách na svete. Na Slovensku vzniklo 27. novembra 2009 v Košiciach.    

 

Do  Združenia môže patriť každý človek. Členstvo v Združení je všeobecné a aktívne.

 

Najrozšírenejší apoštolát ZZM je Podomová návšteva P. Márie Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše rodiny! Je to putovanie kaplnky po rodinách, s túžbou urobiť si zo svojej domácnosti malú svätyňu Božej Matky. 

 

Čo je cieľom týchto „návštev“?

1.     Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malúsvätyňu.

2.     Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorása

              spolu modlí, zostáva jednotná.“

3.     Oživiť kresťanský život tých, ktoríjuprijali do svojho domu.

     Tejto modlitbový apoštolát je veľkým prínosom pre naše rodiny, lebo učí rodinu spolu sa modliť, napomáha odstraňovať duchovnú a morálnu chudobu dnešnej doby. Sme svedkami narastania nefunkčných rodín, vzrastu rozvodovosti a nechcených detí... Rodina je v ohrození, stráca sa zmysel pre hodnoty rodinných vzťahov, pre vernosť, obetu... A práve do týchto problémov chce vstúpiť Panna Mária Zázračnej medaily, ktorá už toľkokrát preukázala svoju pomoc, ochranu, blízkosť v podobe telesných i duchovných uzdravení a obrátení.

         Na Slovensku putuje 195 kaplniek s 20-30 rodinami, či ľuďmi žijúcimi osamote, v mnohých farnostiach, vo všetkých 8 diecézach. Tento počet neustále narastá. P. Mária putuje aj v rómskych osadách, vo väznici, v útulku pre bezdomovcov, v domovoch dôchodcov, v skupinke telesne postihnutých, v skupinke rodín s drogovo závislými.

 

V našej farnosti...

V našej farnosti máme 19 rodín, ktoré patria do tohto spoločenstva. Po týchto rodinách putuje Kaplnka so sochou Panny Márie Zázračnej medaily.  Každá rodina má túto Kaplnku vo svojom príbytku jeden týždeň. Striedanie rodín prebieha v našej farnosti prevažne v nedeľu. Počas týždňa sa v rodine v ktorej je Kaplnka, členovia pri nej spoločne alebo samostatne modlia, adorujú a vyprosujú si milosti od Panny Márie. Taktiež sa modlí aj modlitba Prijatia, Rozlúčky a Zasvätenia. Spolu s touto Kaplnkou putuje aj Kniha modlitieb. Do tejto knihy zapisujú rodiny svoje poďakovania, svedectva ich života, ale zároveň tam môžu písať svoje prosby, za ktoré chcú, aby sa ostatní modlili. Táto socha je určená pre rodinu, do ktorej prichádza. Neschádzajú sa tam ľudia z iných rodín, len ak by ich rodina pozvala. Návštevy tejto Kaplnky sa uskutočňujú podľa vypracovaného rozpisu. Jedna skupinka obsahuje max. 25 rodín.

Toto spoločenstvo funguje v našej farnosti od roku 2010, kedy sme mali Obnovu ľudových misií. V roku 2013 sme mali v našej farnosti o Zázračnej medaile prednášku, ktorú viedli rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. V tejto prednáške nám vysvetlili stanovy a lepšie nás oboznámili so Zázračnou medailou, ktorú Panna Mária darovala prostredníctvom sv. Kataríny Labouré svetu.

 

Zodpovedný: František Solecký, Plavnica 271

Zázračná medaila

Dňa 18.7.1830 sa zjavila Panna Mária sv. Kataríne Labouré, dcére kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, počas seminára v Paríži na Rue du Bac. Hovorila s ňou asi 2 hodiny. 27.11. sa ukázala znovu. Svätá Panna mala biele rúcho, doružova žiariace, stála na zemeguli, pod jej nohami sa zvíjal had. V rukách držala menšiu zemeguľu, ktorú, ako sa zdalo, obetovala Pánu Bohu a hovorila: ,,Guľa, ktorú vidíš, predstavuje celý svet a každého človeka osobitne.“ Drahokamy na prsteňoch jej rúk vyžarovali lúče. Presvätá Panna povedala: ,,Lúče znázorňujú milosti, ktoré vylievam na všetkých, čo ma o ne prosia; drahokamy, ktoré nevysielajú lúče, predstavujú milosti, o ktoré ma ľudia neprosia.“
Okolo Panny Márie sa utvoril oválny nápis: ,,Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Zároveň počula sestra hlas: ,,Podľa toho daj raziť medailu. Osoby, čo ju budú nosiť, dosiahnu veľké milosti. Prehojné milostí dostanú tí, ktorí ju budú nosiť s dôverou.“
Obraz sa obrátil a sestra Katarína videla druhú stranu medaile: v prostriedku písmeno ,,M“, nad ním kríž na priečnom tráme. Dolu Srdce Ježišovo, ovinuté tŕním a Máriino, prebodnuté mečom. Okolo 12 hviezd.
O 2 roky neskôr s povolením parížskeho arcibiskupa de Quélena začali raziť medaile. Nedá sa povedať pár slovami, koľko milosti sprostredkovala medaila Nepoškvrneného Počatia. Nie nadarmo ju nazval veriaci ľud: ,,Zázračna medaila“. Nečakané uzdravenia, ochrana v nebezpečenstve tela i duše, nápadné obrátenia dokazujú, že Mária dodržala slovo. Sestra Katarína strávila celý život v službe starým a postihnutým ľuďom v útulku v Enghiene v Paríži. Slúži jej ku cti, že žiaden zo starých ľudí, ktorým slúžila, nezomrel bez sviatosti zmierenie, čo sestra Katarína s dôverou pripisovala účinkom ,,Zázračnej medaily“.
Nezjavuje nám Panna Mária, že najmä v tejto dobe chce, aby ju vzývali ctili ako Prostredníčku milosti? Nos vždy pri sebe s dôverou ,,Zázračnú medailu“ a dbaj, aby ju aj iní nosili. Dávaj ju deťom a najmä ľuďom chorým a pochybujúcim o viere. Panna Mária sľúbila, že vyprosí u Boha milosti, potrebné ku spáse všetkým, čo budú medailu nosiť a denne sa modliť: ,,Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Nosiť zázračnú medailu znamená zveriť svoj život i smrť do ochrany Nepoškvrnenej Panny Márie.