Ružencové bratstvo

Ruženec je škola modlitby, ruženec je škola viery. (Pápež František)
 
Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.
Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, ktoré tvoria viaceré ružencové spoločenstvá.
Medzi najznámejšie patria spoločenstvá: 
    Svätého ruženca
    Živého ruženca
    Večného ruženca
 

História

Ruženec Panny Márie prijal sv. Dominik, zakladateľ Rehole kazateľov (dominikánov), ako účinny prostriedok rozjímania nad udaloťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi. Nečudo, že bratia dominikáni si modlitbu ruženca strážia už celé stáročia ako svoje posvätné dedičstvo.
V roku 1470 založil dominikán, blahoslavený Alan de la Roche (1428-1475) prvé ružencové bratstvo. Zásluhou blahoslaveného Alana a ďalších dominikánov sa modlitba posvätného ruženca rýchlo rozšírila v západnom kresťanstve, a dominikáni sa stali jej hlavnými šíriteľmi.
 
Na podporu rozvoja ružencového apoštolátu na Slovensku bolo v roku 1995 založené Dominikánske mariánske centrum Salve so sídlom v Košiciach. Svojou činnosťou sa podieľa na šírení úcty k Ružencovej Panne Márii v duchu učenia katolíckej cirkvi a tradičnej dominikánskej spirituality. Šíri modlitbu posvätného ruženca, čím sa snaží prispievať k skvalitňovaniu života viery a posilňovaniu dôvery a lásky medzi ľuďmi.
 
Panna Mária dala prísľuby pre tých, čo sa budú modliť ruženec:
 

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

ŽIVÝ  RUŽENEC

Horlitelia

 

1. Rybovič Štefan       č.24

2. Doktor Benedikt     č.44

3. Ing. Knapík Ján       č.117

4. Solecký Ján             č.329

5. Štupák Vlastimíl     č.261

 

Horliteľky

1. Foltínová Mária                   č.421

2. Plavnická Iveta                       č.416

3. Čubová Anna                         č.241

4. Bodnárová Mária                    č.365

5. Pristáčová Anna                     č.81

6. Sekelská Helena                    č.406

7. Pavlíková Emília                     č.60

8. Fedorková Katarína                č.144

9. Cincuľová Agnesa                  č.72

10.Majerničková Janka               č.242

11.Rindošová Irena                     č.6

12.Vančová Alžbeta                   č.21

13.Janičková Mária                     č.177

14.Kyšeľová Anna                      č.368

 

 

Ruženec na prvú nedeľu v mesiaci 2018

Január 2018                  - 14. ruža ženská – horliteľka Kyšeľová Anna

 

Február 2018                - 1. ruža ženská – horliteľka  Foltinová Mária

 

Marec  2018                  - 4. ruža mužská – horliteľ Solecký Ján

 

Apríl  2018                     - 2. ruža ženská – horliteľka Plavnická Iveta

 

Máj  2018                       - 3. ruža ženská – horliteľka  Čubová Anna

 

Jún  2018                       - 4. ruža ženská – horliteľka Bodnárová Mária

 

Júl   2018                       - 5. ruža mužská – horliteľ  Štupák Vlastimíl

 

August  2018                 - 5. ruža ženská – horliteľka Pristáčová Anna 

 

September 2018             - 6. ruža ženská – horliteľka Sekelská Helena

 

Október 2018 - 1.nedeľa  - 7. ruža ženská – horliteľka Pavlíková Emília

 

                       - 2.nedeľa  - 1. ruža mužská – horliteľ Rybovič Štefan 

 

                        - 3.nedeľa  - 8. ruža ženská – horliteľka Fedorková  Katarína

 

                        - 4.nedeľa  - 9. ruža ženská  – horliteľka Fabianová Božena

 

November 2018              - 10. ruža ženská – horliteľka Majerničková Jana 

         

December 2018              - 2. ruža mužská – horliteľ Doktor Benedikt   

           

 

                    

 

 

 

 

 

 

Zodpovedná: Mgr. Jana Majerničková

                      Plavnica 242