Odpustky

 

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY  K  ODPUSTKOM

 

Podľa Enchiridion indulgentiarum, Concessiones č. 33 §1 bod 5 môžu veriaci získať úplné odpustky, ak nábožne navštívia farský kostol a úctivo sa pomodlia Otčenáš a Verím v Boha v deň slávnosti patróna kostola a 2. augusta na sviatok Porciunkuly. Okrem toho musia splniť aj všeobecné podmienky (svätú spoveď, sväté prijímanie, modlitbu na úmysel Svätého Otca a vylúčiť akúkoľvek trvalú pripútanosť k hriechu). Upozorňujem, že úplné odpustky takýmto spôsobom sa môžu získať len vo farských kostoloch, nie vo filiálnych. Treba však poznamenať, že niektoré kostoly alebo kaplnky môžu byť obdarené odpustkami, hoci nie sú farskými kostolmi. O tom však musí byť vystavená hodnoverná listina.

Ďalej upozorňujem, že v zmysle Enchiridion indulgentiarum, Normae č. 15 možno uvedené odpustky získať buď v „ipsa die“ slávnosti, alebo - so súhlasom ordinára - v predchádzajúcu, či nasledujúcu nedeľu, keď je „sollemnitas externa“.

V našich farnostiach sa zvykne presúvať vonkajšia slávnosť titulu kostola na nedeľu, čo sa aj nazýva ľudovo - „odpust“. Preto farári, ak chcú dať možnosť veriacim získať odpustky pri prenesení vonkajšej slávnosti patróna kostola na nedeľu, nech požiadajú o súhlas ordinára. Inak môžu veriaci získať odpustky v „ipsa die“ slávnosti.

Nakoniec treba upozorniť, že veriaci, ktorý má posvätný predmet požehnaný Svätým Otcom alebo biskupom, môže získať úplné odpustky na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, ak si ho nábožne uctí a pridá vyznanie viery (Verím).

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

1.      vzbudiť si úmysel získať odpustky

2.      pristúpiť k sviatosti zmierenia

3.      vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)

4.      prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)

5.      pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

Okrem toho je potrebné vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme plnomocné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme plnomocné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku, na púti a podobne.

Pravidelné možnosti získania odpustkov:

Deň

Určený skutok

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)

Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou)

Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)

Každý piatok v pôste

Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu

Zelený štvrtok

Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Veľký piatok

Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku

Veľkonočná vigília (vzkriesenie)

Obnovenie krstných sľubov

Zoslanie Ducha Svätého

Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu

Porciunkula - 2. augusta

Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)

Každý deň v októbri

Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)

1.-8. novembra - len pre duše v očistci

Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých

2. novembra - len pre duše v očistci

Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)

Nedeľa Krista Kráľa

Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia

31. decembra

Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

 

Možnosť získať odpustky (od 1.6.2017)

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- budú nábožne odriekať Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke na území Slovenska pred najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, či už verejne vystavenou, alebo uschovanou vo svätostánku;
- diecézny biskup, alebo ním ustanovený konkrétny kňaz vykonáva odriekanie tejto modlitby tým istým spôsobom a je šírené prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ku ktorému sa nábožne zídu v rodine alebo rehoľnej komunite, alebo nejakom zhromaždení veriacich, slovom: keď sa viacerí ľudia stretnú s nejakým počestným zámerom.
 
 Ak však takíto veriaci kvôli chorobe alebo z inej rozumnej príčiny nemôžu opustiť svoj dom a budú oddane odriekať Korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom vyprosiť si milosrdenstvo pre seba a pripravenosťou darovať ho ostatným, rovnako získajú úplné odpustky za zvyčajných podmienok, a pre nevládnych. V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné.
Toto ustanovenie vo forme breve platí natrvalo aj bez zverejnenia v Apoštolských aktách. 
Všetko, čo tomu odporuje, stráca platnosť.
 
Mauro kard. Piacenza, hlavný penitenciár
Kryštof Nykiel, riaditeľ kancelárie

 

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

- budú nábožne odriekať Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke na území Slovenska pred najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, či už verejne vystavenou, alebo uschovanou vo svätostánku;

- diecézny biskup, alebo ním ustanovený konkrétny kňaz vykonáva odriekanie tejto modlitby tým istým spôsobom a je šírené prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ku ktorému sa nábožne zídu v rodine alebo rehoľnej komunite, alebo nejakom zhromaždení veriacich, slovom: keď sa viacerí ľudia stretnú s nejakým počestným zámerom.

 

 Ak však takíto veriaci kvôli chorobe alebo z inej rozumnej príčiny nemôžu opustiť svoj dom a budú oddane odriekať Korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom vyprosiť si milosrdenstvo pre seba a pripravenosťou darovať ho ostatným, rovnako získajú úplné odpustky za zvyčajných podmienok, a pre nevládnych. V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné.

Toto ustanovenie vo forme breve platí natrvalo aj bez zverejnenia v Apoštolských aktách. 

Všetko, čo tomu odporuje, stráca platnosť.

 

Mauro kard. Piacenza, hlavný penitenciár

Kryštof Nykiel, riaditeľ kancelárie