Veľkonočná vigília

19.04.2014 19:30

Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána a vigília vo svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií.“ V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Je tomu už takmer dvetisíc rokov, čo v predvečer izraelskej Veľkej noci bol obetovaný skutočný Baránok – Vykupiteľ sveta. Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža a na tretí deň včasráno vstal z mŕtvych. Toto je dôvod, prečo aj my oslavujeme Veľkú noc.

Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje; krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva: spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať.

 

Dnešná bohoslužba sa skladala z piatich časti:

1.  Obrad svetla

2.  Bohoslužba slova

3.  Svätenie krstnej vody

4.  Obeta sv. omše

5.  Obrad vzkriesenia

Dnešné obrady sa začali vonku, kde bol pripravený oheň. Kňaz tento oheň požehnal a zároveň od neho odpálil veľkonočnú sviecu – paškál. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vložil do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Potom kňaz prišiel do kostola s touto sviecou, pričom cestou 3-krát zaintonoval: ,,Kristus, svetlo sveta“ a ľud mu odpovedal: ,,Bohu vďaka“.
Potom nasledoval veľkonočný chválospev – exultét. V ňom bolo ospievaná dnešná slávna noc a vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec prosba k nebeskému Otcovi, aby nám svietil v našom živote svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Potom nasledovalo Bohoslužba slova, kde sme mohli počuť opis Stvorenia sveta, potom ako Boh pomohol prejsť Izraelitom cez Červené more... Neskôr nasledovala slávnostná Glória, ktorá sa spievala už za zvuku organa, zvonov a zvoncov. Potom nasledovalo čítanie z nového zákona – tzv. Epištola. Po Epištole sa spievala slávnostná veľkonočná ALELUJA s príslušným žalmom a potom bolo evanjelium a homília.
Po homílii nasledovali Litánie k všetkým svätým a obnovenie krstných sľubov. Kňaz ponáral veľkonočnú sviecu do svätenej vody a zároveň vyzdvihol vodu, akú veľkú úlohu mala a má v živote Cirkvi. Potom ešte kňaz pokropil ľud svätenou vodou a nasledovala Obeta sv. omše.
Po sv. prijímaní sa začal Obrad vzkriesenia. V našich krajoch sa podľa prastarej tradície slávi Kristovo vzkriesenie osobitným obradom vzkriesenia a slávnostným sprievodom. Procesia na oslavu vzkrieseného Pána je slávnostným zvestovaním Kristovho zmŕtvychvstania a výzvou celému stvoreniu, aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad smrťou. Kňaz 3-krát zaspieval: Vstal som z mŕtvych“ a tak zvestoval Pánovo vzkriesenie. Procesia išla cez kostol, pričom vpredu sa niesla Socha Zmŕtvychvstalého a Paškál. Po skončení procesie sa zaspievalo slávnostne Te Deum a kňaz udelil Eucharistické požehnanie. Na záver sa ešte zaspievala mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

 

 

Foto: Lukáš Faber