,,Ty si kňaz naveky...“

11.06.2017 09:30

Po 9 rokoch farnosť Plavnica opäť zažila čas kňazskej vysviacky a primícií. Dominik Plavnický sa stal kňazom, aby ohlasoval Božie slovo, vysluhoval sviatosti a bol svedkom evanjelia v dnešnom svete. Dominik svoju primičnú sv. omšu slávil v kostole Sedembolestnej Panny Márie na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Sv. omšu celebrovali kňazi, ktorí niekedy v Plavnici pôsobili, ďalej plavnickí rodáci a kňazi, ktorí Dominika formovali v seminári.

Pred začiatkom sv. omše Dominik poprosil o rodičovské požehnanie na kňazskú cestu. Potom p. farár Peter Ružbarský požehnal nové liturgické rúcho, ktoré si novokňaz obliekol.

Homíliu predniesol niekdajší plavnický farár vdp. Michal Marčák. Vo svojom príhovore zdôraznil silu kňazstva v svojom živote a prihováral sa nám aj primiciantovi, aby nezabudol na svoju úlohu kňaza v spoločnosti.

V závere sv. omše novokňaz poďakoval rodičom, súrodencom, starým a krstným rodičom za ich starostlivosť, lásku a za všetky chvíle, ktoré spolu prežili. Slová vďaky adresoval aj kňazom, ktorí ho formovali a svojím životom mu ukazovali kňazský život. Dominik začína svoju kňazskú cestu. Vyprosujme mu potrebné milosti, aby rád vysluhoval sviatosti a svojím životom ohlasoval Krista.

Dominikovým prvým kaplánskym miestom bude Stropkov. Prosme Boha, aby aj naďalej povolával mladých ľudí do svojej vinice a aby mladí ľudia boli ochotní povedať: ,,Hľa, tu som, mňa pošli!“ (Iz 6, 8)

 

Modlitba za duchovné povolania

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov,
zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ,
aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov,
misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám
odpovedať ,,áno“ Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.
Panna Mária, Matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

Foto: Michal Petrilák