Slávnosť Božieho Tela

26.05.2016 18:00
Sviatos tela tajomného
veleb, jazyk, vïaène chvá¾!
Veleb predrahú krv jeho,
ktorú za nás vylieva;
on, plod lona panenského,
slávny, dobrý, veèný Pán.
Nám je daný, narodený
z èistej Panny Boh a Krá¾,
chodieval po tejto zemi,
slovo pravdy rozsieval;
deò pred svojím umuèením
zjavil, jak nás miloval.
Keï si sadol veèer k stolu,
s uèeníkmi veèeral
a baránka jedli spolu,
jak zákon predpisoval;
poslednú im zjavil vô¾u:
za pokrm sa všetkým dal.
Slovo v tele slovu dáva
moc chlieb v telo premeni,
z vína sa krv Krista stáva,
akože to pochopi?
Èisté srdce viera pravá
sama staèí presvedèi.
Ctime túto sviatos slávnu,
zbožne skloòme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraï nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.
Otcu, Synu jedinému
chvála buï a plesanie,
sláva, moc a èes ich menu,
taktiež dobroreèenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buï uctenie. Amen.

Sviatosť tela tajomného

veleb, jazyk, vďačne chváľ.

Veleb predrahú krv jeho,

ktorú za nás vylieva;

on, plod lona panenského,

slávny, dobrý, večný Pán.

 

Nám je daný, narodený

z čistej Panny Boh a Kráľ,

chodieval po tejto zemi,

slovo pravdy rozsieval;

deň pred svojím umučením

zjavil, jak nás miloval.

 

Keď si sadol večer k stolu,

s učeníkmi večeral

a baránka jedli spolu,

jak zákon predpisoval;

poslednú im zjavil vôľu:

za pokrm sa všetkým dal.

 

Slovo v tele slovu dáva

moc chlieb v telo premeniť,

z vína sa krv Krista stáva,

akože to pochopiť?

Čisté srdce viera pravá

sama stačí presvedčiť.

 

Ctime túto sviatosť slávnu,

zbožne skloňme kolená,

bohoslužbu starodávnu

nahraď nová, vznešená;

pomôž zmyslom, ktoré slabnú,

viera s láskou spojená.

 

Otcu, Synu jedinému

chvála buď a plesanie,

sláva, moc a česť ich menu,

taktiež dobrorečenie;

od obidvoch Poslanému

rovnaké buď uctenie. Amen.

(hymnus z druhých vešpier na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)