,,Pokoj vám, ja som to. Aleluja"

31.03.2018 19:00

Veľkonočný chválospev (Exultet)

Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte, oslávení v nebi, 

nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. 

Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného Kráľa vymanilo 

ťa z moci temnôt. Raduj sa aj ty, Matka Cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy, 

a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.

 

Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať neviditeľného, 

všemohúceho Boha Otca a ospevovať jeho jednorodeného Syna, 

nášho Pána Ježiša Krista. 

On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu za hriech Adamov 

a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu. 

Lebo slávime veľkonočné sviatky, keď bol zabitý pravý Baránok, 

ktorého krv posväcuje dveraje veriacich. 

Toto je noc, v ktorej si našim otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou 

cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta. Toto je noc, 

v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu. 

Preto ťa, Otče, prosíme, nech, táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena, 

žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty. 

Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd. 

Nech ju nájde horieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: 

tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo 

veľkonočným svetlom a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 

Amen.

 

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY