,,Pán Boh si z ľudí vyberá, muža za svojho pastiera...“

28.10.2017 10:00

    V tomto roku sa naša farnosť už druhýkrát raduje z kňazského povolania. 21. októbra prijal Tomáš Gorazd Plavnický O.Praem z rúk královohradeckého biskupa kňazské svätenie a 28. októbra celebroval svoju primičnú sv. omšu vo filiálnom kostole v Hromoši. Spolu s ním slávila sv. omšu asi desiatka kňazov z našej arcidiecézy.

    Liturgický sprievod sa začal pri dome primicianta, kde Gorazd dostal od svojich blízkych požehnanie a zároveň si obliekol ornát.

    Sv. omša bola zo sviatku sv. apoštolov Júdu a Tadeáša. Slávnostným kazateľom bol prior (predstavený kláštora), p. Tadeáš Róbert Spišák O.Praem. Vo svojej homílii vyzval k službe druhým. Spomenul tiež význam, poslanie a zodpovednosť povolaných či už k manželstvu alebo k zasvätenému životu. P. Tadeáš hovoril tiež o tom, že to, kým sme – sme vďaka tomu, že naši blízki odpovedali Bohu ,,áno“ – či už rodičia alebo kňazi vo farnosti.

    Na záver sv. omše Gorazd poďakoval zvlášť svojej rodine, kňazom a všetkým tým, ktorí ho sprevádzali modlitbami a príkladným životom počas rokov v seminári.

    Gorazdovým prvým kaplánskym miestom bude Humpolec (CZ). Zverme nášho primicianta do svojich modlitieb a vyprosujme mu ovocie a dary Ducha Svätého v jeho kňazskej službe.

    Tak ako Pán Ježiš povolal apoštolov, aby ho nasledovali, tak aj dnes Ježiš pozýva mladých: ,,Poď za mnou...“ Spomeňme si v modlitbách na všetkých kňazov a vyprosujme im milosti potrebné k ich službe a prosme Ježiša, aby aj dnes mladí ľudia odovzdali svoje životy Kristovi a nasledovali
ho v úplnom zasvätení.

Foto: František Mojcher