...miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá... (Ex 3, 5)

25.02.2018 18:00

Farská púť do sv. Zeme

Azda každý kresťan živej viery nosí v sebe túžbu vidieť a prejsť sa nohami po Svätej Zemi  a byť na miestach, kde sa pred 2-tisíc rokmi narodil, žil, účinkoval a konal zázraky, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba Pán Ježiš. Navštíviť a poznávať tieto výnimočné miesta je pre každého neopakovateľným a hlbokým zážitkom a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Naša farská púť trvala od 25.2. – 7.3. 2018. Počas týchto desiatich vzácnych dní sme vďaka CK Awertravel a vynikajúcemu duchovnému sprievodcovi Pátrovi Piovi, mali možnosť navštíviť Jeruzalem, Betlehem, Jericho, Nazaret, Ein Karem, Kafarnaum, horu Tábor a horu Blahoslavenstiev a iné významné miesta a na týchto miestach pocítiť dotyk dejín našej spásy.  Ocitli sme sa na mieste navštívenia príbuznej Alžbety Pannou Máriou. Každého chytil za srdce moment, keď sa mohol dotknúť „hviezdy“, ktorá symbolizuje narodenie Ježiška v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme či stáť na Golgote v Bazilike Božieho hrobu. Do našich sŕdc sa zapíše moment, keď sme boli pri skale, do ktorej bola zasadená päta kríža, na ktorom prelial za nás Pán Ježiš svoju krv. Tu sme mali veľkú výsadu vďaka nášmu sprievodcovi ,františkánskemu kňazovi, byť účastní dvoch hodinových procesií františkánov i s požehnaním. Mať len pre seba najvzácnejšie miesta našej viery a Ježišovho života - to boli najsilnejšie duchovné dotyky nášho Boha, či  prejsť po krížovej ceste „Via Dolorosa“.  

Manželia mali možnosť obnoviť si manželské sľuby v Káne Galilejskej, na mieste zázraku premenenia vody na víno. Počas púte sme si obnovili krstné sľuby pri rieke Jordán. Silným zážitkom bola aj návšteva miest, kde Ježiš učil zástupy (Kafarnaum), robil zázraky a ustanovil primát Sv. Petra. Panne Márii je venovaná krásna Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete s kupolou v tvare obráteného kvetu smerom dolu k ľuďom - symbolizujúcu vzťah Božej Matky k nám a k celej Zemi . Taktiež sme navštívili miesto „usnutia“ Panny Márie – Dormicion a prázdny hrob Panny Márie neďaleko Getsemanskej záhrady, kde stojí majestátna Bazilika Agónie (alebo Bazilika Národov) – miesto, kde sa Pán Ježiš krvou potil a prežíval posledné hodiny pred zajatím. Na našej púti sme nevynechali ani miesto, kde Kristus so svojimi apoštolmi jedol veľkonočného baránka pri Poslednej večeri vo Večeradle. Na tomto mieste ustanovil sviatosti kňazstva, Eucharistie a zmierenia. Tu sa nachádza aj hrobka kráľa Dávida.

 

Nezabudnuteľné zážitky sa vpísali do našich sŕdc aj pri návšteve Jordánska – Petry, Mŕtveho a Červeného mora.

Dalo by sa ešte veľa písať a ešte oveľa viac vidieť vo Svätej Zemi. Každému, kto má alebo bude mať možnosť želáme, aby mohol tieto miesta navštíviť aspoň raz v živote. Ale kým sa tak stane, snažme sa aspoň čítať a žiť evanjelium, aby ho ostatní mohli zasa čítať z nášho života, našich slov a našich skutkov.

Na záver sa chceme poďakovať nášmu sprievodcovi pátrovi Piovi a pánovi farárovi Petrovi Ružbarskému, že sme mohli spoločne prežívať nezabudnuteľné momenty na našej púti.

 

Vďaka Bohu za túto púť !

Foto: Štefan Hnat