Liturgia Zeleného štvrtku

02.04.2015 18:00

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

Hlavnými témami dnešného dňa sú ustanovenie Eucharistie, kňazstva, Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade a jeho zajatie. Tak ako Kristus zhromaždil svojich učeníkov pri Poslednej večeri a lámal im chlieb – tak sme sa aj my zišli na sv. omši, aby sme prijali Krista a čerpali z neho silu. Práve dnes nám Kristus dáva príklad lásky a obety - ako si máme navzájom slúžiť. ,,Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 15)

Dnešnou sv. omšou sme začali Veľkonočné trojdnie, ktoré potrvá až do Veľkonočnej nedele.

Počas sv. omše sme spievali slávnostné Sláva Bohu na výsostiach za zvuku organa a zvonov. Radosť z Kristovho daru Eucharistie vystriedal smútok z Judášovej zrady a z vlastných hriechov. Preto stíchol organ, ktorý sa rozozvučí až na Veľkonočnú vigíliu.

Po skončení sv. omše kňaz odhalil oltár – čo znamená Kristovu opustenosť v Getsemanskej záhrade. Kristus vyzýva aj nás, aby sme s ním spolu bdeli.

 

Večerné bdenie

O 20.00 sme začali v Kaplnke Obetovania Pána (t.j. v starom kostole) adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou. Jednotlivé zamyslenie pozostávali z videní, ktoré mala bl. Anna Katarína Emmerichová. Snažili sme sa bližšie spojiť s Kristom v jeho umučení a bolestiach, ktoré pretrpel za nás a za naše hriechy.

Foto: Adam Kušlita